กูเกิลเอดส์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กับ TFOPTA

 คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ในวันที่ ๒๕–๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสตูล ซึ่งในปีนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ได้พบปะและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวตลอดจนวางแผนรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกับเรื่องท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรู้ การผลิต การค้า การลงทุน แรงงาน ทรัพยากร รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ พร้อมฟังการเสวนา เรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินนีเซีย ไทย มาเลเซีย หรือแผนงาน Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle ( IMT-GT )

ในการประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ Business Maketting (B2B Marketing) ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในลักษณะห่วงโซ่ให้แก่ทองถิ่นของประเทศไทยโดยตรง ในการนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)  มีสมาชิกใน เดินทางมาเข้าร่วมงาน จำนวน ๖๐๐ คน จาก ๖๗ สมาคมทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ต้องขอขอบคุณทาง สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติบริษัทนำเที่ยวเล็กๆ อย่างเราให้ได้เข้าไปร่วมงานในเวทีใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการนำมาพัฒนาธุรกิจการนำเที่ยวให้ได้มาตรฐานและก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสถัดไป


นำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่ท่าชนะ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่แพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น